HardForks

20-01-2019 - HardFork and rollback to block 732423!!


[CAT]

A causa del atac que es va produir a la xarxa de CROAT entre els dies 13 i 14 de Gener, es va detectar que la cadena de blocs havia estat alterada aproximadament a partir del bloc 732424!

Pel que sembla, es va fer ús d'un atac conegut com a 51%, que consisteix a obtenir més del 51% de potència de minat de la xarxa, i així obtenir el control de la cadena de blocs i poder escriure blocs a la cadena de manera fraudulenta!

Es va detectar, que de cop van començar a aparèixer blocs a la cadena amb una marca de temps "futura", aproximadament d'unes 2 hores superior al temps que li tocaria al bloc.

Alguns membres de la Comunitat CROAT, vam decidir buscar informació per tal de poder minimitzar els efectes d'aquest atac i posar-hi remei!

Una de les actuacions va ser actualitzar el codi del "daemon" de CROAT, per tal que aquest rebutgés els blocs que tenien una marca de temps incorrecta.

Aquesta modificació de codi del daemon, va obligar a restaurar una còpia de la cadena de blocs del dia 13 de Gener, i tornar a sincronitzar amb la cadena fins al punt on apareixien els blocs incorrectes, i que el daemon els començar a rebutjar. Això va ogligar a crear una cadena de blocs alternativa a l'original, sense aquests blocs, i que permetés continuar minant CROAT sense problema!

Analitzant la cadena "antiga" es va detectar que aquesta va passar en 2 dies del bloc 732423 al bloc 888000 aproximadament. En condicions normals, a 60 segons per bloc aproximadament, s'hauria d'haver tardat uns 108 dies en assolir aquesta altura de blocs! El que indica que aproximadament es tractaria d'una apropiació indeguda d'uns 5.700.000 CROATS!

Possiblement, entre tots els blocs que van aparèixer a la xarxa, n'hi havia alguns de correctes i que contenien transaccions vàlides. Però, com que es impossible de saber, lamentem molt si algú no ha rebut alguna transacció, o bé ha perdut alguns CROATs!

Segurament, alguns usuaris, és qüestionaran si aquesta ha estat la millor solució. El que podem dir, que ha estat l'única solució que s'ha trobat per tal de poder continuar amb el CROAT i no haver d'abandonar el projecte.

Actualment, s'ha sincronitzat els pools (croat.pool.cat, pool.croatpirineus.cat i croatpool.com) amb aquesta nova cadena de blocs. També s'ha sincronitzat l'explorador de blocs (explorer.croatcoin.info) amb aquesta nova cadena de blocs!

De moment no es disposa d'una versió actualitzada del Wallet d'escriptori "CROATCore" per tant, per tal de sincronitzar els vostres Wallets (CROATCore) de Windows, Mac o Linux, es OBLIGATORI eliminar la cadena de blocs que tingueu descarregada actualment i tornar a sincronitzar amb la nova, a més de realitzar una modificació manual al arxiu de configuració!

Per el moment, el wallet web (croatwallet.com) i l'app d'Android encara no estàn sincronitzats amb la nova cadena. Esperem que en uns dies ho estiguin!

Gràcies per la vostra comprensió!

19-02-2019 - CROATCore Community Patch1


[ENG]
Due to the attack that occurred on the CROAT Network between January 13 and 14, a blockchain alteration was detected from block 732424!

Apparently, an attack known as 51% was used, which consists in obtaining more than 51% of network mining power, thus obtaining the control of the blockchain and being able to write blocks in the chain fraudulently!

Suddenly blocks with "future" timestamp started to appear in the blockchain, timestamp was about 2 hours ahead than it should be.

Some members of the CROAT Community decided to look for information in order to minimize the effects of this attack!

One of the actions was to update the code of the CROAT "daemon" so that it rejects the blocks that has an incorrect timestamp.

This code modification of the demon forced to restore a copy of the block chain from January 13 and synchronize again the blockchain to the point where the wrong blocks appeared, the demon began to refuse them. This oblied to create an alternative block chain, copy of the original but without these bad blocks created by attackers, and that allowed to continue mining CROAT without any problems!

Analyzing the "old" chain it was detected that in 2 days chain grew from block 732423 to 888000 approximately. In normal conditions, about 60 seconds per block approximately, it should have taken about 108 days to reach this block height! Which indicates that roughly it would be an unlawful appropriation of about 5,700,000 CROATS!

Possibly, among all the blocks that appeared on the network, there were some correct ones that contained valid transactions, but as it is impossible to know, we apologize in case someone has not received some transaction or have lost some CROATs!

For sure some users will be questioning whether this has been the best solution. What we can say is that has been the only solution that has been found in order to continue with the CROAT and not having to abandon the project.

Currently, the pools (croat.pool.cat, pool.croatpirineus.cat and croatpool.com) have been synchronized with this new block chain.
Block Explorer (explorer.croatcoin.info) has also been synchronized with this new block chain!

At the moment, there is no updated version of the "CROATCore" desktop wallet, so in order to synchronize your Windows, Mac or Linux Wallets (CROATCore), it is OBLIGATORY to remove the block chain that you have currently downloaded. Reconnect to the new one, as well as making a manual change to the configuration file!

For now, the web wallet (croatwallet.com) and Android App, is not yet synchronized with the new chain. We hope that in a few days they will be!

Thanks for your understanding!

19-02-2019 - CROATCore Community Patch1CROATCoin.info