CROATCore Community Patch1

[Català]

Des de la Comunitat CROAT, hem preparat un paquet d'actualització del CROATCore per tal de mitigar els efectes de l'atac patit al Gener!

Per tal d'actualitzar el teu CROATCore has de seguir els seguents passos:
- Descarregar el fitxer d'actualitzacio per al teu sistema operatiu (Windows, Ubuntu o MacOs) de:
https://github.com/CroatApps/Croat/releases
- Extreure els fitxers i copiar-los a la carpeta de CROATCore substituint els originals.
- Descarregar la darrera blockchain del web http://blockchain.croatcoin.info
- Extreure la blockchain i substituir-la per la que tens ara.
- Eliminar l'arxiu p2pstate.bin

Un cop fet aixo, ja tindràs actualitzat el CROATCore amb la versio Community, i ja podràs obrir els teus moneders CROAT.

VIDEO Windows 10
VIDEO Ubuntu 16.04/18.04
VIDEO macOS

En el cas que tinguis un NODE:
- Segueix els mateixos passos d'actualització.
- Edita el fitxer croat.conf i canvia el paràmetre "p2p-bind-ip=127.0.0.1" per "p2p-bind-ip=0.0.0.0"
- Arrenca el teu node normalment.
- Recomanem que NO utilitzis el node per obrir els teus moneders.

RECOMANEM NO USAR DE MOMENT ELS MONEDERS D'ANDROID I DE CROATWALLET.COM, ENCARA NO ESTAN ACTUALITZATS AMB LA CADENA CORRECTA!
[English]

From the CROAT Community, we have prepared an update package for CROATCore to mitigate the effects of the attack on January!

To update your CroatCore installation please follow the steps below:
- Download the update file according your operating system (Windows, Ubuntu or MacOSX) from:
https://github.com/CroatApps/Croat/releases
- Extract the files and copy them to CroatCore folder replacing the original ones
- Download the last backup of the blockchain from http://blockchain.croatcoin.info
- Extract blockchain to the corresponding folder according your opertaing system.
- Delete p2pstate.bin file from blockchain folder.

Once this is done, you will have the CROATCore updated with the Community version, and you will now be able to open your CROAT wallets.

VIDEO Windows 10
VIDEO Ubuntu 16.04/18.04
VIDEO macOS

In case you have a NODE:
- Follow the same instructions to update to Community version
- Edit croat.conf file and replace "p2p-bind-ip=127.0.0.1" with "p2p-bind-ip=0.0.0.0"
- Start your node as usual.
- It is not recommended to use your node to manage your wallets.

WE DON'T RECOMMEND TO USE THE ANDROID WALLET OR CROATWALLET.COM BY NOW, THESE ARE NOT LINKED TO THE CORRECT CHAIN!


CROATCoin.info